INTER – Podmínky účasti

Základní podmínky programu

 • Musí se vždy jednat o zahraniční výjezd, který odpovídá jednomu z účelu studijní stáže.
 • Vyjíždět mohou studenti prezenčního i kombinovaného studia bakalářských, (navazujících) magisterských nebo doktorských studijních programů.
 • Studenti během svého studijního pobytu v zahraničí nesmějí přerušit studium na ZČU.
 • Délka studia studenta na ZČU se jeho zahraničním pobytem nezbytně neprodlouží.
 • Minimální délka studijního pobytu je 30 dní. Maximální délka 12 měsíců v jednom studijním cyklu.
 • Studijní pobyt nesmí být spolufinancován z dalších zdrojů (především Erasmus+).
 • Výjezdy je možné uskutečnit od ledna do prosince daného roku.
 • Předměty/kurzy studované na přijímající instituci musí souviset se studovaným oborem na ZČU. Je v zájmu studenta, aby se co nejvíce shodovaly se studijním plánem na ZČU, aby bylo možné je následně uznat do studia.

Účel zahraniční studijní stáže

 • Absolvování celého semestru výuky na zahraniční instituci splněním v případě zemí s ECTS systémem min. 20 ECTS kreditů a zemí bez ECTS systému splněním min. čtyř, popř. více předmětů.
 • Zpracování podkladů/výzkumu pro bakalářskou, diplomovou či disertační práci včetně sběru materiálů, např. v knihovně, archívu apod.
 • Jazykový či jiný odborný kurz. Jazykový kurz se týká především studentů, jejichž hlavním oborem je studium daného jazyka. Popř. se bude akceptovat výjezd studenta na odborný jazykový kurz v rámci specializovaných kurzů (většinou letní školy) organizované zahraničními univerzitami.