INTER – Podmínky účasti

Základní podmínky programu

 • Musí se vždy jednat o zahraniční výjezd, který odpovídá jednomu z účelů studijní stáže.
 • Vyjíždět mohou studenti prezenčního i kombinovaného studia bakalářských, (navazujících) magisterských nebo doktorských studijních programů.
 • Studenti během svého studijního pobytu v zahraničí nesmějí přerušit studium na ZČU.
 • Minimální délka studijního pobytu je 30 dní. V případě účasti na letní/zimní škole, může být pobyt kratší. Maximální délka je 12 měsíců v jednom studijním cyklu.
 • Délka studia na ZČU se zahraničním pobytem nezbytně neprodlouží.
 • Studijní pobyt nesmí podléhat dvojímu financování, tj. ze zdrojů MŠMT a Erasmus+.
 • Stipendium se neposkytuje ke studijnímu pobytu v zemi původu/trvalého bydliště studenta.
 • Předměty/kurzy/stáž na přijímající instituci musí souviset se studovaným oborem na ZČU. Je v zájmu studentů, aby se co nejvíce shodovaly s jejich studijním plánem na ZČU.

Účel zahraniční studijní stáže

 • Absolvování celého semestru výuky na zahraniční instituci splněním v případě zemí s ECTS systémem min. 20 ECTS kreditů a zemí bez ECTS systému splněním min. čtyř, popř. více předmětů.
 • Zpracování podkladů/výzkumu pro bakalářskou (max. délka pobytu je 2 měsíce), diplomovou (maximální délka pobytu je 3 měsíce) či disertační práci včetně sběru materiálů, např. v knihovně, archivu apod.
 • Jazykový či jiný odborný kurz (Jazykový kurz se týká výlučně studentů, jejichž hlavním oborem je studium daného jazyka.)
 • Letní/zimní škola organizovaná VŠ institucí
 • Praxe/stáž související s oborem studia