Zahraniční Výjezdy

Náhrada cestovních výdajů pedagogickým a vědeckým pracovníkům ZČU vyjíždějícím na stipendijní studijní pobyty do zahraničí v rámci mezinárodních smluv (vládních stipendií MŠMT):

Cestovné je propláceno Domem zahraniční spolupráce MŠMT v rámci programu podpory mezinárodní mobility učitelů na základě smlouvy o poskytování náhrad jízdních výdajů vzniklých v souvislosti s plněním mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána. Cestovné je propláceno formou zpětné refundace dvakrát za kalendářní rok.

Postup

Vyslaná osoba do 15 pracovních dnů po ukončení pobytu v zahraničí předloží International Office ZČU následující podklady:

  1. jméno účastníka stáže (včetně  informace, zda je student nebo pedagog), stát konání stáže, termín stáže, celková částka za mezinárodní dopravu do místa konání stáže (nelze hradit  dopravu v ČR),
  2. kopii letenek nebo jízdenek,
  3. kopii dokladů o zaplacení,
  4. čitelnou kopii akceptačního dopisu potvrzující přijetí k pobytu na zahraniční vysoké škole/instituci.

Požadavky na proplacení cestovného na studijní pobyty uskutečněné v 1. pololetí  nahlaste do 25. 6. daného roku a za studijní pobyty uskutečněné ve 2. pololetí do 25.10. daného roku (po tomto termínu není možné zažádat o proplacení cestovného). Týká se to i již schválených studijních pobytů, které proběhnou po 25.10. do konce daného roku  a u kterých nahlásíte přibližnou částku jízdních výloh.

MŠMT převede finanční prostředky k výplatě cestovného na účet ZČU do konce kalendářního roku, ve kterém se mobilita uskutečnila. International Office převede cestovné z účtu ZČU na účet vyslané osoby nebo vysílající katedry (závisí na interním postupu, zda jízdenku vysílanému zálohuje pracoviště nebo zda ji zálohuje účastník stáže ze svých prostředků).