Výuka pro zaměstnance

Možnost přednáškových pobytů na zahraniční univerzitě.

Obecné informace

Cílem výukového pobytu je podpořit vzájemné vztahy a spolupráci mezi vysokými školami v rámci evropského prostoru, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání evropský rozměr.

Podmínky účasti

 • zaměstnanec musí projít výběrovým řízením, které je v kompetenci jednotlivých fakult, zaměstnanci účastnící se projektu mobility v oblasti vysokoškolského vzdělávání musí být vybráni svou vysílající vysokoškolskou institucí spravedlivým a transparentním způsobem. Před svým odjezdem se musí se svou vysílající a přijímající institucí či podnikem dohodnout na programu mobility. Výběr vyučujících a dalších zaměstnanců vysokoškolské instituce učiní vysokoškolská instituce. Výběrové řízení a postup pro udělování grantů musí být spravedlivý, transparentní, soudržný, písemně doložený a dostupný všem stranám účastnícím se výběrového řízení. Kritéria pro výběr (například přednost pro pracovníky odjíždějící do zahraničí poprvé, omezení možného počtu mobilit na zaměstnance v průběhu daného časového období atd.) budou předem zveřejněna.

 • pobyt musíl probíhat na základě uzavřené meziinstitucionální dohody (viz seznam)

 • výukový pobyt lze realizovat vždy v období daného akademického roku, mezi 1.6. a 30.9. roku následujícího

 • minimální délka je  2 pracovní dny, maximální je 2 měsíce (mimo dnů na cestu)

 • zaměstnanec musí v rámci výukového pobytu odučit min. 8 hodin/týden

 • oprávnéná aktivita je jakákoliv forma aktivní pedagogické činnosti

Administrativní postup

Před odjezdem

 • zaměstnanec vyplní formulář Příkaz k zahraniční pracovní cestě (viz formuláře) a formulář Mobility agreement for teaching (viz formuláře) - oba dva řádně vyplněné dokumenty se všemi podpisy odevzdá na ZV, UI 112, mobility agreement i skenem.
 • příkaz k zahraniční pracovní cestě - podepisuje vyjíždějící zaměstnanec, vedoucí pracoviště a správce rozpočtu - Mgr. Ovsjanniková. Originál dokumentu zpracuje p. Ing. Pištejová z EO – linka 1136

 • Mobility agreement for teaching - podepisuje fakultní koordinátor dané fakulty na ZČU a zároveň zahraniční univerzita (podpis si před výjezdem zajišťuje vyjíždějící učitel). Originál dokumentu si ponechá Mgr. Ovsjanniková. Tento formulář je nutné odevzdat před odjezdem na zahraniční instituci!

Seznam ECTS fakultních koordinátorů, kteří podepisují MAfT:

FAV: doc. Pavel Baroch
FEK: RNDr. Jiří Preis, Ph.D.
FEL: Ing. Jan Michalík, Ph.D.
FF:   doc. Lukáš Novotný, Ph.D.
FPE: Mgr. Michaela Voltrová, Ph.D.
FPR: JUDr. Stanislav Balík, Ph.D.
FST: Ing. Roman Čermák, Ph.D.
FZS: Ing. Alena Lochmanová, Ph.D., MBA
FDULS: MgA. Vojtěch Aubrecht

 • po odevzdání uvedených dokumentů může zaměstnanec zažádat o vyplacení zálohy na zahraniční pracovní cestu ( EO, l. 1136 )
 • povinné pojištění zaměstnance před pracovní cestou do zahraničí zajišťuje vysílající pracoviště, náklady jdou na středisko 90240

Po návratu

Do 30 kalendářních dnů zaměstnanec odevzdá:

 • vyúčtování zahraniční pracovní cesty(viz formuláře),  vyúčtování provádí p. Pištejová (UR 223, linka 1136)
 • Erasmus výukový pobyt je standardní zahraniční pracovní cesta, tzn. pomocí formuláře vyúčtování prac. cesty
 • do 10 dní po návratu doložíte vyúčtování a  doklady za cestovní naklady a pobytové náklady (např. letenku, fakturu za hotel)
 • potvrzení počtu pracovních dnů a počtu odučených hodin (Confirmation of Erasmus Teaching Period) (viz formuláře)
 • vyplní Závěrečnou zprávu – EU Survey, link přijde automaticky na email

Financování pobytu

 • finanční podpora je určena na pokrytí části nákladů souvisejících s výukovým pobytem a představuje příspěvek na zvýšené náklady spojené s pobytem v zahraničí
 • finanční podpora je poskytována výlučně na dny, které jsou potvrzené na Mobility Agreement for Teaching
 • finanční podpora nemůže být použita k úhradě nákladů, které jsou již hrazeny z jiných akcí/programů EU

Uzavírání nových meziinstitucionální smluv

Vzhledem tomu, že počet těchto dohod na ZČU je enormní, doporučujeme zvážit případný zájem o další spolupráce. Rády bychom, aby kvalita převyšovala kvantitu, proto smlouvy, jejichž další fungování nemá budoucnost, doporučujeme zrušit nebo nahradit kvalitnější spoluprací.

Pro další informace ohledně uzavírání Erasmus smluv kontaktujte Pavlínu Bínovou.

Erasmus institutional codes

Erasmus kódy a další informace o institucích, které získali ECHE jsou zveřejněné na stránkách ec.europa.eu

Více informací k programu Erasmus+ naleznete také na stránkách www.naerasmusplus.cz

Dokumenty