ERASMUS+ PODMÍNKY ÚČASTI

 • Student, který vyjíždí na studijní pobyt do zahraničí, musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké škole.
 • Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formu studia a musí být ke studiu zapsán během celého studijního pobytu.
 • Student vyjíždějící na studijní pobyt musí mít v době zahraničního pobytu ukončený minimálně první rok Bc. studia. Nedoporučujeme výjezd v posledním semestru studia.
 • Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu.
 • Student musí být vybrán ve výběrovém řízení, které vyhlašuje fakulta/katedra.
 • Student může absolvovat studijní pobyt v zahraničí v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Pro víceleté (např. pětileté) magisterské programy je to max. 24 měsíců.
 • Studijní pobyt se realizuje pouze na základě platných interinstitucionálních smluv uzavřených mezi příslušnou fakultou/katedrou ZČU a zahraniční institucí. Délka studijního pobytu je min. 3 a max. 12 měsíců.
 • Student je povinen získat během studijní stáže min. 20 kreditů za semestr. Studenti doktorského studia dokládají potvrzení od svého školitele na přijímající instituci.

ERASMUS+ GRANT

Grant je studentovi vyplacen v plné výši na eurový účet vedený u Komerční banky po splnění následujících podmínek:

 • doložení podepsaného dokumentu Learning Agreement
 • podepsání Účastnické smlouvy. 

Výše grantu je vypočítána na základě přesného termínu stáže a pro jeho výpočet platí – 1 měsíc = 30 dní.
Sazby grantů jsou stejné pro všechny studenty VŠ v ČR a jejich výše je stanovena dle cílové země:

 • 600 EUR/měsíc - Dánsko, Finsko, Irsko, Island, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko, Velká Británie, Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko
 • 480 EUR/měsíc - Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Severní Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko, Srbsko

Stipendium je chápáno jako příspěvek na zvýšené životní náklady v zahraničí, předpokládá se tedy určitá finanční spoluúčast studenta.

Studenti pocházející ze znevýhodněného socioekonomického prostředí mohou požádat o navýšení finanční podpory.

O navýšené socio-ekonomické stipendium  mohou žádat studenti, kteří mají nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,7. O navýšení student žádá do konce června pro ZS, do konce prosince pro LS a povinen doložit  „Sdělení pro účely přiznání stipendia“, které vystaví Úřad práce ČR.

Student, který nepobírá přídavky na dítě od českého státu, může rovněž požádat o navýšení sazby, pokud doloží, že pobírá dávky za obdobných podmínek v zemi svého původu.

Informace pro handicapované studenty

Vyžaduje-li Váš zdravotní stav zvýšené náklady, ale rád/a byste se zúčastnil/a studentské mobility v rámci programu Erasmus, můžete požádat o speciální grant. Podrobnější informace k podání žádosti o finanční podporu pro studenty se specifickými potřebami Vám poskytne koordinátorka.

PŘIHLÁŠKA

Na studijní pobyt se studenti hlásí on-line přes Portál (Moje studium/výuka - ECTS výjezdy) v termínech výběrového řízení, které vyhlásí fakulta/katedra. Přesný termín a podmínky výběrového řízení do programu Erasmus+ jsou plně v kompetenci jednotlivých fakult. Informace o aktuálních termínech výběrového řízení jsou rozesílány studentům na e-mail a jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty.

 

ERASMUS+ DOKUMENTY