studenst-mb

Interstud

Stipendijní podpora interstud

Hlavním cílem projektu INTERSTUD Západočeské univerzity v Plzni je podpora nadaných zahraničních studentů. Projekt se zaměřuje prioritně na studenty ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí a studenty se specifickými potřebami, kterým bude po standardní dobu jejich studia vypláceno mimořádné stipendium.

Tato stipendijní podpora je určena studentům, kteří se přihlásí do prezenčních programů vyučovaných v českém jazyce. Do projektu se mohou přihlásit uchazeči z celého světa.

Projekt je zahrnut do institucionálního plánu ZČU na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání.

Základní podmínky přijetí do stipendijního projektu interstud

 • ukončené středoškolské vzdělání (uchazeči o studium v bakalářském programu) nebo bakalářské vzdělání (uchazeči o studium v navazujícím magisterském programu)
 • výborné studijní výsledky
 • doložení dokladu (certifikát) o zkoušce z českého jazyka na minimální úrovni B1 
 • doložení dokladu o vzniku nároku na sociální podporu nebo odbornou zprávu z diagnostického vyšetření

Uchazeči o studium se stipendijní podporou projektu INTERSTUD se mohou přihlásit pouze na celé studijní programy (bakalářské a navazující magisterské) přednášené v českém jazyce, a to na následující fakulty, které jsou do projektu zapojeny:

 • Fakulta aplikovaných věd
 • Fakulta elektrotechnická
 • Fakulta filozofická
 • Fakulta pedagogická
 • Fakulta strojní
 • Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (uchazeči se řídí podmínkami přijímacího řízení vyhlášeného Fakultou designu a umění LS, přihlášku do projektu INTERSTUD vyplňují během talentových zkoušek)

Výběrové řízení pro účastníky stipendijního projektu

Registrace uchazečů do projektu INTERSTUD probíhá prostřednictvím přihlášky, jenž je přístupná v termínu od 1. 11. 2023 do 31. 3. 2024 na webových stránkách International Office.

Vyplněný a vytištěný elektronický formulář "PŘIHLÁŠKA DO PROJEKTU INTERSTUD", odešle uchazeč společně s požadovanými dokumenty na adresu koordinátora projektu INTERSTUD do 7. 4. 2024 (International Office – Jana Jánská Lonská, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 30100 Plzeň). Přiložené dokumenty musí být úředně ověřené kopie přeložené do českého nebo anglického jazyka.

Doručené přihlášky včetně požadovaných a přiložených dokumentů projdou formální kontrolou na IO, které je spolu s návrhem na udělení stipendia předá příslušné fakultě. Následně fakulty rozhodnou o zařazení/nezařazení uchazeče. Uchazeč je o tomto rozhodnutí informován nejpozději v září následujícího ak. roku.

Uchazeči vyplní zároveň e-přihlášku ke studiu na ZČU a uhradí administrativní poplatek za přijímací řízení. Bez splnění této povinnosti bude uchazeč z projektu INTERSTUD vyřazen.

Uchazeči se budou řídit podmínkami vyhlášeného přijímacího řízení dané fakulty, která v řádném termínu vydá rozhodnutí o přijetí/nepřijetí studenta ke studiu na ZČU. Student bude zapsán ke studiu ve standardním termínu, a to pouze v případě splnění podmínek vyhlášeného přijímacího řízení (např. doložení nostrifikace předchozího vzdělání).

Výjimku z výše popsaného výběrového řízení má Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara . Vzhledem k povaze studia si fakulta sama vybírá stipendisty, a to na základě výsledků talentových zkoušek.

Požadované přílohy

Pravidla stipendijní podpory interstud

 • Student má nárok na stipendium od září nebo od jeho zápisu ke studiu, první výplata stipendia se uskuteční nejdříve v říjnu.
 • Stipendijní podpora INTERSTUD je vyplácena studentům v prvním roce studia, v následujících letech je stipendium vypláceno fakultou.
 • Výše stipendia v ZS 1. roku studia činí 8 000 Kč měsíčně, od LS může být výše stipendia upravena (ponížena/navýšena) na základě vyjádření fakult k dosaženým studijním výsledkům. 
 • Výše stipendia může být snížena (až na 0, resp. stipendium nemusí  být přiznáno) z důvodu rozhodnutí fakulty (obvykle horší studijní výsledky)
 • Není možná změna fakulty ani studijního programu či oboru studia a současného zachování nároku na stipendium.