Erasmus+ Kreditová mobilita

Od roku 2015 jsou v rámci programu Erasmus+ nově podporovány výměny studentů a zaměstnanců vysokých škol se zeměmi mimo Evropu, přednostně pak mobility směrem do programových zemí (tzn. směrem do Evropy). Finanční podpora složená z několika dílčích rozpočtů (IPA, ENI, DCI, PI, EDF) může být přidělena na studijní pobyty studentů a na mobility zaměstnanců.

Podporovány jsou:

  • Mobility studentů na studijní pobyty – v délce 3 až 12 měsíců
  • Mobility zaměstnanců na výukové pobyty a na školení – s minimálním trváním 5 dnů a maximálním trváním 2 měsíce

Žádost o financování mobilit s partnerskými zeměmi předkládá vysokoškolská instituce z programové země své příslušné národní agentuře. Žádost se podává jedna za celou instituci a může obsahovat mobility do jednoho nebo více regionů. Žádost musí splňovat formální kritéria a dále bude posuzována podle výběrových kritérií stanovených v Příručce programu Erasmus+ a dle Příručky pro hodnotitele.

Instituce z programové země musí být držitelem platné listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE). Před mobilitou musí být uzavřena s partnerskou institucí meziinstitucionální dohoda.

Délka trvání projektu je 16, 24 nebo 36 měsíců.