Výběrové řízení pro účastníky stipendijního projektu

Registrace uchazečů do projektu INTERSTUD probíhá prostřednictvím přihlášky, jenž je přístupná v termínu od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022 na webových stránkách International Office.

Vyplněný a vytištěný elektronický formulář "PŘIHLÁŠKA DO PROJEKTU INTERSTUD", odešle uchazeč společně s požadovanými dokumenty na adresu koordinátora projektu INTERSTUD do 15. 3. 2022 (International Office – Jana Jánská Lonská, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 30100 Plzeň). Přiložené dokumenty musí být úředně ověřené kopie přeložené do českého nebo anglického jazyka.

Doručené přihlášky včetně požadovaných a přiložených dokumentů projdou formální kontrolou na IO, které je spolu s návrhem na udělení stipendia předá příslušné fakultě. Následně fakulty rozhodnou o zařazení/nezařazení uchazeče. Uchazeč je o tomto rozhodnutí informován poslední týden v únoru.

Vybraní uchazeči vyplní e-přihlášku ke studiu na ZČU a uhradí administrativní poplatek za přijímací řízení. Bez splnění této povinnosti bude uchazeč z projektu INTERSTUD vyřazen.

Vybraní uchazeči se budou řídit podmínkami vyhlášeného přijímacího řízení dané fakulty, která v řádném termínu vydá rozhodnutí o přijetí/nepřijetí studenta ke studiu na ZČU. Student bude zapsán ke studiu ve standardním termínu, a to pouze v případě splnění podmínek vyhlášeného přijímacího řízení (např. doložení nostrifikace předchozího vzdělání).

Výjimku z výše popsaného výběrového řízení má Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara . Vzhledem k povaze studia si fakulta sama vybírá stipendisty, a to na základě výsledků talentových zkoušek.

Požadované přílohy