MŠMT (stipendia)

Vládní stipendia MŠMT jsou poskytována na základě mezivládních dohod platných na akademický rok 2024/2025.

A. Kvótovaná místa (Stipendijní pobyty)

Přihlášky na MŠMT zasílá souhrnně za všechny studenty i VŠ učitele International Office ZČU. Pokud se přihlásí na jedno místo více zájemců, uskuteční se konkurz. Na tato stipendia se mohou hlásit zájemci jakéhokoli oboru (není-li vymezeno jinak).

Rozpis kvót naleznete na stránkách Akademické informační agentury Domu zahraniční spolupráce.

Požadované materiály

  • přihláška – Návrh na vyslání – potvrzený fakultním koordinátorem mobilit příp. děkanem fakulty
  • strukturovaný životopis a motivační dopis (v anglickém popř. i jazyce požadovaném pro dané stipendium)
  • popř. akceptační dopis z přijímající univerzity

Všem zájemcům doporučujeme vyhledat a navázat kontakt s přijímající univerzitou v cílové zemi.

Přidělené kvóty ZČU na akademický rok 2024/2025. 

B. Místa obsazovaná konkurzem (Stipendijní pobyty)

Studenti i VŠ učitelé můžou využít nabídky stipendijních míst obsazovaných konkurzem.  Na tato místa uchazeči odesílají své přihlášky individuálně do stanovených termínů a jsou vybíráni na základě konkurzu organizovaného MŠMT. Výběrové řízení probíhá většinou formou pohovoru v příslušném jazyce. Výběrová komise hodnotí studijní záměr, motivaci ke studiu, jazykovou vybavenost, komunikační schopnosti uchazečů. Komise určuje nominace uchazečů o stipendium, zahraničnímu partnerovi přísluší definitivní rozhodnutí o přijetí vybraného uchazeče. 

Vypsané konkurzy/výběrová řízení naleznete na stránkách Akademické informační agentury Domu zahraniční spolupráce.

Aktuální katalog stipendijních nabídek je uveden na stránkách Domu zahraniční spolupráce stejně jako řada dalších užitečných odkazů týkajících se studia v zahraničí.

Proplacení cestovného

V rámci některých MŠMT stipedií je možné žádat o proplacení cestovného. O této možnosti je informován každý stipendista přímo v rozhodnutí o udělení stipendia zasílaného z MŠMT.

Žadatel dokládá na International Office tyto dokumenty:

  1. jméno účastníka stáže (včetně  informace, zda je student nebo pedagog), stát konání stáže, termín stáže, celková částka za mezinárodní dopravu do místa konání stáže (nelze hradit  dopravu v ČR),
  2. kopii letenek nebo jízdenek,
  3. kopii dokladů o zaplacení,
  4. čitelnou kopii akceptačního dopisu potvrzující přijetí k pobytu na zahraniční vysoké škole/instituci.

Požadavky na proplacení cestovného na studijní pobyty uskutečněné v 1. pololetí  nahlaste do 25. 6. daného roku a za studijní pobyty uskutečněné ve 2. pololetí do 25.10. daného roku (po tomto termínu není možné zažádat o proplacení cestovného). Týká se to i již schválených studijních pobytů, které proběhnou po 25.10. do konce daného roku  a u kterých nahlásíte přibližnou částku jízdních výloh.

Koordinátor pro VŠ učitelé

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Koordinátor pro studenty

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření: