Přejít k obsahu

Služby International Office zahraničním vědcům a hostům

Zahraničním vědcům zajišťujeme následující:

 • Poskytování informací o možnostech zaměstnání na ZČU

 • Zprostředkování uzavření pracovní smlouvy se ZČU

 • Informování o vízových povinnostech a dalších náležitostech nutných pro vstup do ČR

 • Zajištění ubytování

 • Pomoc s aklimatizací během pobytu v Plzni a zaměstnání na ZČU

Kontakt: Odbor lidských zdrojů ZČU, Ing. Martina Bruštíková, tel.: 735 713 982, e-mail: brustikm@rek.zcu.cz

Vědecký pobyt

Institut dlouhodobého pobytu za účelem vědeckého výzkumu zjednodušuje proceduru

přijímání výzkumníků ze zemí mimo Evropskou unii (tzv. Třetích zemí). Tento typ pobytu je zakotven ve směrnici EU 2005/71/EC a dvou doporučeních 2005/762/EC a 2005/761/EC.
O tento typ pobytového povolení mohou žádat vědci působící ve výzkumných institucích, nikoli však studenti. Výzkumník je definován jako státní příslušník, který je držitelem vysokoškolského vzdělání a je přijat výzkumnou institucí k vykonávání výzkumného projektu, na nějž je vyžadována vysoká kvalifikace.

 Žádost o dlouhodobý pobyt za účelem vědeckého výzkumu pro občany třetích zemí

Náležitosti potřebné k žádosti:

 1. Dohoda o hostování (originál vystavený výzkumnou organizací)

 2. Písemný závazek organizace (originál; povinná příloha k Dohodě o hostování)

 3. Cestovní zdravotní pojištění (základní pojištění pro nutnou a neodkladnou zdravotní péči; doporučené pojišťovny: VZP, Slavia, MAXIMA, UNIQUA, VICTORIA-VOLKSBANKEN)

 4. Výpis z rejstříku trestů ze země původu a ze států, v nichž cizinec v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců

 5. Vyplněná ZELENÁ žádost

 6. Cestovní doklad (pas)

 7. 2 pasové fotografie

 8. Na požádání lékařskou zprávu, že netrpíte závažnou nemocí

Žádost se podává osobně na českém zastupitelském úřadě v zahraničí (o schůzce výzkumník informuje International Office), všechny dokumenty musí být v českém jazyce, případně opatřeny úředním překladem. Po schválení žádosti, vyzvednutí vstupního víza na velvyslanectví/konzulátu a příjezdu do ČR je výzkumníkovi za osobní asistence ZV vystavena biometrická karta jako doklad povolení k dlouhodobému pobytu (poplatek za vydání karty činí 2500 Kč). S touto kartou a platným cestovním dokladem může cestovat do jiných zemí schengenského prostoru a strávit na jejich území až 3 měsíce během jakéhokoli šestiměsíčního období.

Prodloužení povolení k pobytu za účelem vědeckého výzkumu pro občany třetích zemí 

Náležitosti potřebné k žádosti:

 1. Dohoda o hostování (originál)

 2. Písemný závazek organizace (originál)

 3. Cestovní doklad (pas)

 4. 1 fotografie

 5. Vyplněná ZELENÁ žádost

 6. Doklad o ubytování (originál nájemní smlouvy nebo potvrzení o ubytování s notářsky ověřeným podpisem)

Hlášení změn

Veškeré změny spojené s pobytem na území (změna adresy, pasu, rodinného stavu, zaměstnavatele ad.) je nutné nahlásit na příslušném úřadu Ministerstva vnitra. V případě ohlášení změny adresy (lhůta 30 dnů od data změny) je nutné vystavit novou kartu rezidenta (poplatek 1000 Kč).  

Potřebné dokumenty:

 1. Formulář pro oznámení změn

 2. Originál nové nájemní smlouvy nebo notářsky ověřené Potvrzení o zajištění ubytování

 3. Cestovní doklad (pas)

Předčasné ukončení Dohody o hostování - skončení pracovního poměru
Shrnutí, co je třeba provést po skončení pracovního poměru: Informovat PER a International Office. ZČU má lhůty pro splnění oznamovací povinnosti vůči Úřadu práce, zdravotní pojištovně, správě sociálního zabezpečení a finančnímu úřadu. V neposlední řadě je o předčasném skončení Dohody o hostování nutné informovat Odbor azylové a migrační politiky MVČR.

Text

Patička