Přejít k obsahu

Náhrada cestovních výdajů pedagogickým a vědeckým pracovníkům ZČU vyjíždějícím na stipendijnístudijní pobyty do zahraničí v rámci mezinárodních smluv (vládních stipendií MŠMT):

Cestovné je propláceno Domem zahraničních služeb v rámci programu podpory mezinárodní mobility učitelů na základě smlouvy o poskytování náhrad jízdních výdajů vzniklých v souvislosti s plněním mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána. Cestovné je propláceno formou zpětné refundace vždy jednou za čtvrtletí kalendářního roku.

POSTUP:
Vyslaná osoba do 15 pracovních dnů po ukončení pobytu v zahraničí předloží International Office ZČU následující podklady:

1. jméno účastníka stáže (včetně  informace, zda je student nebo pedagog), stát konání stáže, termín stáže, celková částka za mezinárodní dopravu do místa konání stáže (nelze hradit  dopravu v ČR)

2. kopii letenek nebo jízdenek

3. kopii dokladů o zaplacení (ne však výpis z osobního účtu vysílaného, pokud dopravu zálohuje ze svých prostředků)

4.  čitelnou kopii akceptačního dopisu potvrzující přijetí k pobytu na zahraniční vysoké škole/instituci

Požadavky na proplacení cestovného na studijní pobyty uskutečněné v 1. pololetí roku 2020 nahlaste do 16. 6. 2020 a za studijní pobyty uskutečněné ve 2. pololetí do 15.10.2020 (po tomto termínu není možné zažádat o proplacení cestovného). Týká se to i již schválených studijních pobytů, které proběhnou po 15.10.2020 do konce roku 2020 a u kterých nahlásíte přibližnou částku jízdních výloh.

MŠMT převede finanční prostředky k výplatě cestovného na účet ZČU do konce kalendářního roku, ve kterém se mobilita uskutečnila. International Office převede cestovné z účtu ZČU na účet vyslané osoby nebo vysílající katedry (závisí na interním postupu, zda jízdenku vysílanému zálohuje pracoviště nebo zda ji zálohuje účastník stáže ze svých prostředků).

Kontakt: Pavlína Bínová, International Office, kancelář UI 110, binova@rek.zcu.cz

Patička