Přejít k obsahu

Program Erasmus+ 2014-2020

Co je Erasmus+ : Erasmus

Více na : www.naerasmusplus.cz

 • Program Erasmus je určen pro rozvoj evropské spolupráce a posílení evropských hodnot na úrovni vysokého školství.

• Česká republika vstoupila do programu Erasmus v roce 1997 a aktivně od roku 1998/99.

• Zapojené státy jsou:

 • členské státy EU – 28 zemí

 • členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)

 • Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Spolupráce probíhá na základě inter-institucionálních dohod mezi vysokými školami.

• Program Erasmus umožňuje intenzivní spolupráci vysokých škol evropského regionu při realizaci společné vzdělávací politiky a postupné přibližování národních vzdělávacích systémů.

• Zmíněná spolupráce univerzit probíhá v oblasti vývoje nových studijních programů, implementování evropské dimenze do programů již existujících a zavádění ECTS (European Credit Transfer System). Dále se nabízí možnost společných projektů a studijních pobytů studentů i pedagogů na partnerských univerzitách v zemích Evropské unie, čemuž mohou předcházet přípravné návštěvy.

• Veškeré projekty v rámci programu Erasmus závisejí na aktivitě a schopnostech jednotlivých univerzit a jejich akademiků. Sami si v rámci Evropské unie hledají partnerské univerzity a s těmi pak uzavřou dohodu, o kterou se opírá spolupráce v rámci programu Erasmus. Příspěvek k financování schválených aktivit pochází ze společného rozpočtu zemí EU, do nějž přispívají vlády všech zapojených zemí.

• Dům zahraniční spolupráce (DZS) České republiky v Praze (zřizovatel MŠMT) koordinuje přípravu, schvalování a financování některých z vyjmenovaných aktivit programu Erasmus (studijní pobyty studentů a učitelů) a v případě ostatních aktivit spolupracuje s Komisí EU v Bruselu. Národní agentura spolupracuje s koordinátory programu Erasmus na vysokých školách.

Možné aktivity v rámci programu Erasmus+ : Erasmus

 • Studijní stáže studentů (SM)
  v rozsahu 3 - 12 měsíců na univerzitách v členských zemích Evropské unie, zemí EHP (Norsko, Lichtenštejnsko, Island),  Turecku a  Bývalé jugoslávská republika Makedonie, s nimiž má ZČU uzavřenou meziinstitucionální smlouvu, platnou pro příslušný akademický rok. Přehled meziinstitucionálních smluv v záložce Meziinstitucionální smlouvy Erasmus. Studenti mohou absolvovat opakovaně pobyt v zahraničí, v celkovém součtu 12 měsíců na každý studijní cyklus, tj. 12 měsíců na Bc., 12 měsíců na Mgr., 12 měsíců na Ph.D. studium.
 • Krátkodobé stáže učitelů (TM)
  v rozsahu 2 dny - 2 měsíce na univerzitách v členských zemích Evropské unie, zemí EHP (Norsko, Lichtenštejnsko, Island), Turecku a  Bývalé jugoslávská republika Makedonie, s nimiž má univerzita uzavřenou inter-institucionální smlouvu platnou pro příslušný akademický rok. Akademici odpřednášejí na partnerské univerzitě část výuky, která tvoří součást tamního studijního plánu. Akademik musí odučit alespoň 8 hodin při délce pobytu 1 týden.
 • Praktické stáže studentů
  - v rozsahu  2 – 12 měsíců ve firmách a dalších organizacích  zemí EU (kromě orgánů EU), které zaměstnají studenta v rámci jeho studijního oboru. Účastníky mohou být čerství absolventi, pregraduální studenti od 2. ročníku studia a doktorandi v jakékoli formě studia.  Konkrétní  informace jsou na http://international.zcu.cz/erasmus/prakticka_staz.html nebo kontaktujte na ZV  P. Bínová (binova@rek.zcu.cz).

 • Školení VŠ zaměstnanců
  - v  rozsahu 2 dnů – 8 týdnů  na zahraniční vysoké škole, ve školícím zařízení, firmě,
  výzkumném ústavu, neziskové organizaci, bance apod. Forma školení – jazykový kurz, seminář,
  náslechy přednášek nebo „stínování“ zaměstnanců příslušného pracoviště, studijní pobyt apod. (kromě konference). Konkrétní informace zašle P. Bínová (binova@rek.zcu.cz).

Další informace a odkazy


• Dům zahraniční spolupráce

www.dzs.cz

www.naerasmusplus.cz

• MŠMT ČR
http://www.msmt.cz/

Patička