Erasmus+ Finance

Grant je studentovi vyplacen v plné výši na eurový účet vedený u Komerční banky poté co splní následující  podmínky:

  • doložení podepsaného dokumentu Learning Agreement
  • podepsání  Účastnické smlouvy. 

Výše grantu je vypočítána  na základě termínu stáže a pro jeho výpočet platí – 1 měsíc = 30 dní.
Sazby grantů jsou stejné pro všechny studenty VŠ v ČR a jejich výše je stanovena dle cílové země:

  • 519 EUR/měsíc - Dánsko, Finsko, Irsko, Island, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko, Velká Británie, Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko
  • 420 EUR/měsíc - Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Severní Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko, Srbsko

Stipendium je chápáno jako příspěvek na zvýšené životní náklady v zahraničí, předpokládá se tedy určitá finanční spoluúčast studenta.

Studenti pocházející ze znevýhodněného socioekonomického prostředí mohou požádat o navýšení  finanční podpory. O navýšené socio-ekonomické stipendium  mohou žádat studenti, kteří mají nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,7. O navýšení student žádá do konce června pro ZS, do konce prosince pro LS a povinen doložit  „Sdělení pro účely přiznání stipendia“, které vystaví Úřad práce ČR.

Student, který nepobírá přídavky na dítě od českého státu, může rovněž požádat o navýšení sazby, pokud doloží, že pobírá dávky za obdobných podmínek v zemi svého původu.

Informace pro handicapované studenty

Vyžaduje-li Váš zdravotní stav zvýšené náklady, ale rád/a byste se zúčastnil/a studentské mobility v rámci programu Erasmus, můžete požádat o speciální grant.  Podrobnější informace k podání žádosti o finanční podporu pro studenty se specifickými potřebami Vám poskytne koordinátorka.